Tehlikeli Atık Taşıma

Atık Yağların Taşınması 

 
          Atık yağların taşınması için Atık Yağ Taşıma Lisansı alınması gerekir. Bu lisans ilgili valiliklerden (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) alınır. Bunun içi öncelikle taşıma aracının uygun hale getirilmesi gerekir. Taşıma  aracında farklı kategorideki atık yağlar aynı anda taşınacaksa, bu atıkların karıştırılmadan uygun şekilde taşınabilmesi için gerekli teknik donanımına sahip olması gerekir.
Atık yağ taşıma aracının dış yüzeyi kırmızı renkli olup üzerinde “Atık Yağ Taşıma Aracı” ibaresi  ve taşıdığı atık yağın kategorisi belirtilir. Taşıma tankerlerine bu ürünlerin dışında hiçbir ürün konulmaz ve taşınmaz. 
Tehlikeli atıklarda olduğu gibi atık yağların taşınmasında da Ulusal Atık Taşıma Formu kullanılması zorunludur.  Araçlarda bulundurulacak atık taşıma formlarıyla ilgili olarak Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.  
“Atık Yağ Taşıma Lisansı” almak için Ek-5’te belirtilen esaslara göre ilgili valiliğe başvuruda bulunulur. Lisans, başvuruda bulunan aracın/araçların ait olduğu firmaya ve gerekli teknik donanıma haiz araca/araçlara 3 yıllığına verilir. Bu lisans devredilemez.
 
TEHLİKELİ ATIK /ATIK YAĞ TAŞIMA LİSANS BELGESİ İŞLEMLERİ
 
Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı: (Tehlikeli Atık, Tıbbi Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Atık Akü İçin)
 
Tehlikeli Atık, Tıbbi Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, ve Atık Akü taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler taşıma lisansı almak zorundadır. Bunun için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK-18’inde bulunan bilgi ve belgelerle ilgili Valiliğe başvurarak firma ve araç için lisans alınması gerekmektedir.    (Buradaki bilgi ve belgeler diğer Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgeler ile aynıdır.)
Bu lisanslar 3 yıl geçerlidir. Her araca ayrı lisans belgesi düzenlenir. Araca lisans belgesi düzenlenirken aynı zamanda firma lisansı da düzenlenir.
Lisans ücreti olarak (2008 yılı için)
Firma Lisans ücreti    : 500 TL (Bu ücret bir defa alınır. Her ilave araç için alınmaz.)
Araç başı Lisans ücreti :200 TL.
 
Buradaki belgelerin ve aracın donanımının tamamlanmasını müteakip hazırlanan evraklar Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) bir üst yazı ile sunulur.
Not: Aynı araçla tehlikeli atık, atık yağ ve atık akü gibi birden fazla türden atığın taşınabilmesi için o yönetmeliklere göre de lisans alınması gerekmektedir. Örneğin tehlikeli atık taşıma lisanslı bir araç ile atık yağ taşınabilmesi için "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"ne göre de aynı araca lisans belgesi düzenlenmesi ve aracın her iki yönetmeliğin istediği özellikleri de sağlaması gerekir. (Aracın kırmızı renkli olması, üzerinde "Tehlikeli Atık ve Atık Yağ Taşıma Aracı" yazısının bulunması gibi.)
 
ARAÇ İLE İLGİLİ BELGELER
 
1) Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası,
2) Aracın tipi,
3) Plaka numarası ve şasi numarası,
4) Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası,
5) Taşınacak atıkların Bu Yönetmeliğin EK 7 sine göre Kodları,
6) Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü,
7) Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği,
8) Kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,
9) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,
10) Atık taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi.
 
FİRMA ve ŞÖFÖR İLE İLGİLİ BELGELER
 
1) Firmanın adı, adresi, telefon numarası,
2) Firma sahibinin / sahiplerinin adı adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası,
3) Tehlikeli atık taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,
4) Lisans alacak araçların plakaları,
5) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen Sürücü Eğitim Sertifikası(ADR Belgesi),
6) Taşınacak atıkların Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası,
7) Sigorta,
8) Ulaştırmanın yetki belgesi,
 
*Araç firmaya ait değilse, araç sahibi ve ilgili firma arasında imzalanmış nakliye (Kiralama) sözleşmesinin aslının ya da noterden tasdikli fotokopisinin başvuru belgeleri arasında bulunması gerekmektedir.
Copyright © 2013 Koza Sınai Yağlar San. ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır